Biomassa

 

Biomassa is een natuurlijke reststroom, zoals tak- en tophout en maaisel. Deze biomassa kan ingezet worden voor het produceren van warmte en elektriciteit of andere producten. Steeds meer bos- en natuureigenaren kiezen ervoor om biomassa te oogsten en te verkopen of te gebruiken. Bij (het starten met) het oogsten, de verkoop en het gebruik van biomassa zijn diverse aandachtspunten van belang. Op de website van Biobased Economy kunt u meer informatie over biomassa vinden.

Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren
Het Bosschap is volop bezig met het realiseren van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren dat in 2008 door het Platform Hout Nederland, de Branchevereniging Organische Reststoffen, het Ministerie van EL&I en het Bosschap is gesloten. Om hier uitvoering aan te geven is binnen het Bosschap de Werkgroep Groene Biomassa actief. 

Voorlichting en onderzoek
Het Bosschap geeft voorlichting aan bos- en natuureigenaren en bosaannemers door middel van diverse bijeenkomsten, zoals bijeenkomsten voor particuliere landgoedeigenaren over het gebruik van eigen biomassa voor het verwarmen van het landhuis, een bijeenkomst over biomassa en biodiversiteit en bijeenkomsten voor gemeenten. Daarnaast zullen diverse factsheets en een boekje over de PMC's ontwikkeld worden. Ook worden in opdracht van of in samenwerking met het Bosschap diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder de onderzoeken:

Wet- en regelgeving
Een belangrijk struikelblok bij het gebruik van biomassa blijkt de complexe regelgeving te zijn. Het Bosschap probeert een oplossing te vinden voor diverse beperkingen in bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer, Besluit Emissies en Milieuvergunningen.

Product-/marktcombinaties
Product-marktcombinaties (PMC's) moeten zo mogelijk de weg vrijmaken voor bos- en natuureigenaren die biomassa willen gaan oogsten en verkopen of gebruiken. Het Bosschap is bezig om diverse product-/marktcombinaties (PMC's) te realiseren, waarbij het gaat om het koppelen van product en de markt. De PMC's moeten er voor zorgen dat beperkingen zichtbaar worden. Waar mogelijk wordt er direct naar een oplossing gezocht. Voorbeelden van deze PMC's zijn: omschakeling van de tuinbouwsector op biobrandstoffen en bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Meer informatie
www.biobasedeconomy.nl
www.biomassawerven.nl
www.overijsselheeftnieuweenergie.nl/neozine
biomassakaart - voor online overzicht van het gebruik van houtige biomassa voor energie opwekking (Let op! hierop staan alleen AVIH-leden vermeld)» Naar Bedrijfsvoering overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.